top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraAnoku

Jasná pravidla a aktuální podmínky pro zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice není žádnou novinkou, naopak se k tomuto trendu uchyluje čím dál více domácích firem. Je tomu tak především z důvodu nízké míry nezaměstnanosti, kdy se valná část společností potýká s nedostatkem pracovních sil a nedaří se jim je najít. Zaměstnávání zahraničních pracovníků ovšem vyvolává řadu otázek, spekulací a dohadů ohledně toho, jaká jsou ze strany zaměstnavatele povinnosti. Jaké jsou v této oblasti aktuálně platné podmínky pro zaměstnávání cizinců v České republice?Tři důležité zákony v oblasti zaměstnávání cizinců


V oblasti zaměstnávání cizinců v České republice hrají důležitou roli hned 3 zákony. Jedním z nich je Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky nebo také Zákon o pobytu cizinců. Ten upravuje mimo jiné podmínky vstupu cizince na území České republiky, podmínky pro takový pobyt a vymezuje i působnost. Mimo jiné zahrnuje i novely o správních poplatcích a cestovních dokladech a novelu občanského soudního řádu.

Druhým zákonem je pak Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a posledním je Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce.Nelegální práce cizinců v ČR


České právo definuje termín „nelegální práce“ v případě zaměstnávání cizinců v České republice. Takovými nelegálními pracemi se rozumí situace, kdy je zaměstnávání vykonáváno osobou mimo pracovní vztah, vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo osobou bez takového povolení. Zároveň se nelegální prací rozumí i práce vykonávaná cizincem bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky, jeli k tomuto účelu taková oprávnění vyžadováno.Zaměstnávání cizinců pocházejících ze zemí mimo EU


V případě zaměstnávání cizinců, jenž pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii, tedy co se občanů pocházejících z tzv. třetích zemí týče, není jejich zaměstnávání povoleno. Takoví občané totiž nemají volný přístup na náš trh práce. Existuje ovšem pár výjimek. Mezi ty spadají lidé s trvalým pobytem na území České republiky, lidé, kteří absolvují denní nebo dálkové studium na střední či vysoké škole a dále také absolventi střední nebo vysoké školy vystudované v České republice.Povinnost zaměstnavatele oznámit volná pracovní místa


Jednou z povinností, které má Agentura práce pro cizince, je povinnost oznámit volná pracovní místa. Tuto povinnost má vůči krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu bude práce vykonávána. Součástí takového oznámení je taktéž charakteristika pracovního místa, tedy druh a místo výkonu práce, předpoklady a požadavky pro takovou pozici, mzdové podmínky a také informaci, jestli se jedná o místo vhodné pro osobu se zdravotním postižením či nikoliv. K takovému oznámení slouží oficiální tiskopis s názvem „Hlášenka volného pracovního místa.“


Náležitosti pracovní smlouvy


Stejně tak jako u českých zaměstnanců musí agentury zaměstnávající Ukrajince dodržet v pracovní smlouvě stanovené náležitosti. Těmi se rozumí doba trvání pracovního poměru, výše mzdy, délka sjednané týdenní doby a výměra dovolené. Pokud jsou navíc zaměstnanci z ciziny zaměstnáváni na základě Zaměstnanecké karty, je nutné v pracovní smlouvě uvést že bez ohledu na rozsah práce nebude mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit minimálně 15 hodin.


A jak je tomu u Modré karty? V takovém případě musí zaměstnavatel zajistit pracovní smlouvu na místo ve vysoké kvalifikaci v délce trvání minimálně 1 roku a mzdou ve výši 1,5 násobku průměrné roční hrubé mzdy sdělené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.Nutnost vést evidenci cizinců


Pro zaměstnavatele také vyplývá povinnost vést evidenci cizinců. Za jakých podmínek a jak? Evidence zaměstnaných cizinců musí obsahovat jejich identifikační údaje, adresu určenou k doručování zásilek, adresu v místě trvalého pobytu v cizině, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal. Dále také musí zahrnovat pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnán nebo karta a také dobu, na kterou jim byl povolen pobyt. Nutné je i vést evidenci o tom, jaký byl den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zahraničním zaměstnavatelem. Všechny tyto údaje je nutné schraňovat po dobu minimálně 3 let od skončení pracovního poměru.Oznamovací povinnost krajské pobočce Úřadu práce


Zaměstnavatel má také oznamovací povinnost vůči krajské pobočce Úřadu práce, a to sice v takovém duchu, že musí oznámit konkrétně to, že cizinec nastoupil do práce. Tuto informaci musí úřadu sdělit nejpozději v den nástupu do práce. Dále je také informační povinnost o tom, že zaměstnanec cizí státní příslušnosti do práce nenastoupil, a to nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne splnění podmínek pro vydání Zaměstnanecké karty nebo Modré karty. Zaměstnavatel musí dále informovat krajskou pobočku úřadu práce o tom, že zaměstnanec ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení nebo Zaměstnanecká karta či Modrá karta. A co to vlastně ona Zaměstnanecká a Modrá karta je?Co to je Zaměstnanecká karta a k čemu slouží


Zaměstnanecká karta je typ povolení sloužící k dlouhodobému pobytu cizince na území České republiky, kdy účelem k takovému pobytu je výkon zaměstnání. Nahrazuje vízum k pobytu delšímu než 90 dnů. Karta je plastová a obsahuje biometrické údaje.Co to je Modrá karta a k čemu slouží


Modrá karta slouží k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Opravňuje cizince k výkonu zaměstnání a zároveň také k pobytu. Podmínkou jejího vydání je řádné ukončení vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání s dobou trvání alespoň 3 roky.

 

O tom jak na zaměstnávání cizinců při pandemii si můžete přečíst zde.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page